Všechny platby u nás jsou zdarma. Doprava zdarma při nákupu nad 4 600,- Kč Doručení do 48 hodin (v pracovní dny) v celé ČR.

Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča Slovenská republika, IČO: 36 626 031, DIČ: 20218229 IČ DPH: SK2021822990, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl :  Sro 9202/S jako prodávající (dále jen "prodávající" nebo "Valsesia, sro, nebo „www.vycvikove-elektronicke-obojky.cz") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.vycvikove-elektronicke-obojky.cz v sekci "Kontakty". 

Když přes internetový obchod www.vycvikove-elektronicke-obojky.cz dochází k prodeji zboží distančním způsobem, kde na jedné straně je společnost Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča Slovenská republika, IČO: 36 626 031, DIČ: 20218229 , DIČ: SK2021822990, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl :  Sro 9202/S , jako prodávající (dále jen "prodávající" nebo "Valsesia, sro, nebo „www.vycvikove-elektronicke-obojky.cz") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující") , tyto VOP se přiměřeně použijí iv tomto případě s výjimkou následujících ustanovení: 

    Čl. II písm. g) bod xi;

    Čl. III, bod 10.;

    Čl. III, bod 11.;

    Čl. V;

    Čl. VIII, bod. 5.

 

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy. 

Podnikatelům se rozumí: 

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. 

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Oznámení před uzavřením kupní smlouvy pro Kupujícího spotřebitele obsažená v čl. II VOP, Reklamační řád , Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „ Doprava a platba “, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak. 

Dokumenty Poučení spotřebitele o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy  Formulář na odstoupení od kupní smlouvy obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující formou přílohy mailu s informací o expedování zásilky v elektronické podobě, s čím Kupující souhlasí. Uvedené listiny v elektronické formě, nejčastěji ve formátu pdf jsou Kupujícímu zaslány na emailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě lze využít náš kontaktní formulář. 

 

 1. Oznámení před uzavřením smlouvy pro Kupujícího spotřebitele

 

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli oznamuje, že: 

Ceny zboží a služeb jsou na webu Prodávajícího jsou uváděny s DPH, včetně všech poplatků stanovených zákonem, avšak náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatelů dopravy a způsobu úhrady objednávky; 

Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží pokud jde o

 • kupní smlouvu ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, která je předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

    přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu prodávajícího, na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo oznámit osobně prokazatelně na výdejním místě prodávajícího. Oznámení o odstoupení je platné a účinné pokud je zrealizováno na formuláři prodávajícího určeného pro odstoupení od smlouvy, je čitelné a obsahuje všechny náležitosti a informace požadované v uvedeném formuláři.

    Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

        o poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

        prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

        prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

        prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

        prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

        prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

        prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

        provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

        prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

        prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

        o poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,

        o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

        v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vyjmut z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebován.

    V případě odstoupení od smlouvy, Kupující spotřebitel nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím běžné pošty;

    Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a její plnění již začalo;

    spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář, případně mailem, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru;

    v případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží jen předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží Prodejcem. Případný rozdíl mezi zaplacenou předběžnou cenou a kupní cenou bude Prodejcem vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, ze kterých prodávající vycházela v okamžiku předobjednané zboží Kupujícím do té míry, že na prodávajícímu nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána,

    Kontaktní emailovou adresu je info@dog-trainer-collar.com.

    Prodávající tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný zpětný odběr některých elektrozařízení, baterií a akumulátorů za podmínek stanovených zde.

 

III. Kupní smlouva

 

 1. Uzavření kupní smlouvy 

Uzavření kupní smlouvy K vytvoření objednávky distančním způsobem dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu nebo elektronický obsah do košíku a odešle objednávku. Do doby, než Kupující potvrdí závazně objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy a způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany prodávajícího, přičemž za případné chyby přenosu dat prodávající nenese zodpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP a Reklamačního řáduprodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, pokud tyto VOP nestanoví jinak. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy jiným než distančním způsobem asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na výdejním místě, nebo telefonicky, případně v rámci emailové objednávky od společnosti Valsesia, sro 

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo jeho objednávku bez dalšího kdykoliv zrušit bez náhrady. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat prodávajícího předem a informovat jej, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane a Kupující převezme tento dárek, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek podle čl. VIII VOP vrátit. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

 1. Dodání předmětu koupě

 

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá zboží, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu. 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Rovněž se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby. 

Prodávající Kupujícímu předá zboží, i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží/licenci v souladu se smlouvou. 

Prodávající splní povinnost předat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. 

Má-li prodávající zboží odeslat, předá zboží kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu – spotřebiteli v momentě kdy mu zboží předá dopravce. 

Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za předaný okamžikem, kdy prodávající kupujícímu doručí emailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v jeho uživatelském profilu. Prodávající upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 10 dnů. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době. 

Pokud prodávající dodá větší množství věcí, než bylo sjednáno, je kupní smlouva uzavřena i na nadbytečné množství, ledaže to Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. 

Prodávající předá kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Není-li sjednáno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zboží zabalí podle zvyklostí; nejsou-li zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající zboží k přepravě. 

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo odeslat zboží až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, prodávající učiní expedici, zároveň může, ale nemusí přihlížet k požadavkům kupujícího stanovené v objednávce.

 

 1. Přechod nebezpečí škody

 

Věc má vadu, pokud nemá sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nezbytných pro užívání věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlení s placením, kterým je předání věci podmíněno. 

 

 1. Odpovědnost prodávajícího

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany sjednaly, a chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provedené;

    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: 

    věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána;

    k opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

    při použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

    vyplývá-li to z povahy věci.

    u spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkrátí jen do data vyznačeného na obalu zboží. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytován i dárek, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců jen u prodávaného zboží, ale ne u dárku poskytnutého společně se zbožím. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění jen do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárku uplatnit práva z vadného plnění. Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Zboží je v takovém případě označeno následovně. Právo z vadného plnění Kupujícímu nepřísluší, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z ní je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

 1. Podstatné porušení smlouvy

 

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: 

    k odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale týká-li se vada jen součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

    k odstranění vady opravou věci,

    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

    odstoupit od smlouvy.

 Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

Pokud si Kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož iv případě, že prodávající nenapraví v přiměřené době, nebo že by zajištění nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže .

 

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Porušení smlouvy obecně 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující iv případě odstranitelné vady, nemůže-li věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující - spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a náležité péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po předání věci.

 

 1. Záruka za jakost 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k obvyklému použití nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od předání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu od prodávajícího spolu s věcí či nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, pokud vadu způsobila po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

 1. Užívání elektronického obsahu, SW a pod. 

Kupující je povinen při používání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP (pro účely VOP se rozumí včetně SW, videonávody, videosemináře, softwarové programy apod.) a právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky. Kupující je oprávněn všechna elektronická díla používat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného, ​​přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, zhotovovat z něj popisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být zakázán či licence může být deaktivována v případě, že byl elektronický obsah získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení VOP se týká také elektronického obsahu, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar.

 

 1. Následný prodej zakoupené věci 

Pokud Kupující věc zakoupenou od prodávajícího prodá, daruje nebo jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom prodávajícího informovat. Nebude-li o tom Kupující prodávajícího informovat, považuje prodávající tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které patří práva z vadného plnění.

  

 1. Zvláštní pravidla při předobjednávce 

V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude ze strany prodávajícího vrácen nebo Kupujícím doplacen před doručením zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, ze kterých vycházel prodávající v okamžiku předobjednávání zboží Kupujícím do takové míry, že od prodávajícího nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána,

Bezpečnost a ochrana informací

 Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 

 V.  Provozní doba 

Objednávky přes internet - 24 hodin denně / 7 dní v týdnu

 Otevírací doba:

Výdejní místo (Stromová 463/10, 962 33 Budča) - Po - Ne: 9:00 - 17:00

 V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese zodpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu. 

Ve dnech připadajících na státní svátky platí, že výdejní místo je zavřeno.

  

VI. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby Kupujícího. 

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikační prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výška se odvíjí od volby Kupujícího. 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému prodávajícího či pochybení personálu Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména, avšak ne výlučně, následující případy: 

 •     cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží);
 •     u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;
 •   sleva na zboží přesahuje více než 10%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slevy.

 

Pokud prodávající na základě specifických podmínek vykoupil používané zboží od neplátce DPH a nabízí ji v kategorii Použité, Zánovní nebo rozbalené, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 1/2003 č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku. Akciové ceny platí do vyprodání zásob prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve. 

Původní cena (na webu je zpravidla zobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za kterou předmětné zboží/službu/licenci (dále jen „Zboží“) prodávající nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti iv případě, kdy je Zboží zlevněno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dnů. 

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován. 

Dále si prodávající vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla se jedná o případy, kdy: 

 •     slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro které bylo určeno;
 •   slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo vysloveně zakázáno;
 •     slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 •     prodávající zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

 

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout, a zároveň Kupující bere na vědomí, že je prodávající oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení. 

Prodávající může nabízet vybrané produkty Kupujícím podnikatelům za zvýhodněné ceny. Poté, co se Kupující Podnikatel přihlásí do svého uživatelského účtu, zobrazí se mu zvýhodněné ceny. Vybrané produkty, na které prodávající poskytuje zvýhodněnou cenu, jsou v nabídce na e-shopu speciálně označeny. 

 

VII. Objednávání

 

Objednávat lze následujícími způsoby: 

 • prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“);
 • elektronickou poštou na adrese info@dog-trainer-collar.com

 

Veškeré telefonické konzultace a poptávky lze realizovat přes call centrum Prodávajícího v provozní době výdejního místa. 

Prodávající doporučuje Kupujícímu provést objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.vycvikove-elektronicke-obojky.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. 

Kupující bude o předpokládané době doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí ve druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech prodávajícího a/nebo jeho dopravců, o čemž může, ale nemusí Prodávající Kupujícího informovat.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle první věty běží ode dne uzavření smlouvy, pokud jde o: 

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplněného a odeslaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách zde , a to spotřebiteli tak, že Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu: 

Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča Slovenská republika

 

Uvedená adresa společnosti Valsesia, sro se aplikuje k zajištění procesu uplatnění práva spotřebitelů na odstoupení od kupní smlouvy i ke snadnému přístupu k reklamačnímu procesu spotřebitelů (příjem a výdej zboží za účelem vyřízení reklamace). 

Zboží by mělo kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Pokud se jedná o spotřební zboží pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem daňového dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu Kupujícího. 

Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

V případě proplacení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace příjmu pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout vyplatit peněžní prostředky. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Má-li prodávající nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. 

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu Kupující spotřebitel zboží předá. Kupující spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva ztrácí účinnost a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně. 

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty nebo zásilkové (kurýrské) ) společnosti.

 

 1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech 

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, že je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 1860 EUR včetně DPH, není takové odstoupení od smlouvy vůbec možné. 

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, o co se snížila hodnota zboží. 

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, které jsou nutně vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. 

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vrácenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 

    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

    pokud Kupující použil věc ještě před objevením vady;

    jestliže Kupující způsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním nebo opomenutím, nebo

    pokud Kupující prodal věc ještě před objevením vady, pokud ji spotřeboval, nebo věc změnil při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti a Kupující umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující prodávajícímu co ještě vrátit může, a dá náhradu ve výši, v jaké měl z použití věci prospěch.

    pokud Kupující podnikatel nesdělil vadu věci včas, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a prodávajícím Valsesia, sro a tento kupující není oprávněn požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na výdejním místě společnosti Valsesia, sro 

 

 1. Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě vady ceny zboží 

Mimo případy stanovené zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu lze do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu i dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. 

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

 

 1. Platební podmínky

 

Prodávající akceptuje tyto platební metody: Všechny nabízené platební metody, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete ZDE 

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu jen vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení. 

Podle zákona 289/2008 Zz o používání elektronické registrační pokladny je v případě platby hotovostí Prodávající povinen vystavit Kupujícímu pokladní doklad a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku následně nejpozději do 96 hodin. 

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky. 

 

Vrácení peněz 

V případě, že Kupující odstoupí od uzavřené smlouvy s prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj přijala na základě smlouvy stejným způsobem. Kupující je zodpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které poskytne prodávajícímu v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejným způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, příp. došlo k expiraci platební karty zákazníka a prodávající nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího) či v případě, kdy prodávající na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

 

 1. Dodací podmínky

 

 1. Způsoby dodání

 

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu a příjezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží. Všechny nabídnuté způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete ZDE 

 1. Ostatní podmínky 

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, se Kupující musí u některých přepravců prokázat identifikačním PIN kódem, který přepravce pošle na telefonní číslo, nebo mail uvedený Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zajistit, aby tento identifikační PIN kód nebyl zpřístupněn jiné osobě a aby nebyl zneužit jiným způsobem. 

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající nebo její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některých těchto dokladů může prodávající nebo její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá z ust. § 415 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti. 

Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. Minimální hodnota objednávky není stanovena. Osobní odběr je možné realizovat při objednávce s hodnotou nad 58 EUR. 

Nedohodli-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy. 

Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě. 

Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě používaného monitoru, resp. jiného Vámi používaného zařízení. Údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávány výrobcem, případně importérem. 

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě nebo jiným způsobem oznámené v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“). 

V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Prodávající, nebo jeho zástupce, pověřený doručit zboží je oprávněn vyžádat si od osoby, která převezme zboží k nahlédnutí doklad totožnosti. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.

Pokud bude dodání zboží nemožné, např. z důvodu nepřítomnosti adresáta na Místě a v Časovém rozsahu bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo a nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- EUR. V případě, že objednatel nepřevezme objednané zboží mimo situaci poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem se žádostí o informaci, co dále dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dní ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. 

Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že neuhradí-li kupující prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě 5 dnů uzavření kupní smlouvy, smlouva se od začátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna přijatá plnění a prodávající nabývá právo volně disponovat s objednaným zbožím. . 

Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 3. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, 

Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v těchto obchodních podmínkách odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím. 

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou poskytnutím neúplných nebo nesprávných údajů ze strany objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zásilku při jejím převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem její převzetí. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednavatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutno v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele nebo u provozovatele. Pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neprodleně nesdělil zástupci prodávajícímu v souladu platnými reklamačními a obchodními podmínkami,

 

Kupující se zavazuje zajistit: 

Je-li kupujícím právnická osoba, výdej zboží bude umožněn pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí a prokáže se občanským průkazem. Zboží zakoupené Kupujícím podnikající fyzickou osobou – bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas). 

Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je kupř. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@dog-trainer-collar.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, faxem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 1. Záruční podmínky 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad (podrobnosti viz v Reklamačním řádu). 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s Čl. 6 této úmluvy neuplatní. 

Případné spory mezi prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy . Prodávající doporučuje Kupujícímu nejprve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu. 

Kontaktní e-mailovou adresou prodávajícího je info@dog-trainer-collar.com.. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výkladu pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejích součástí jsou platné a účinné od 16.10.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího a elektronicky na www.vycvikove-elektronicke-obojky.cz. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP bez předchozího upozornění. 

 

  V Budči 16.10.2022