Všechny platby u nás jsou zdarma. Doprava zdarma při nákupu nad 4 600,- Kč Doručení do 48 hodin (v pracovní dny) v celé ČR.

Reklamační řád internetového obchodu dog-trainer-collar.com

Vážení přátelé - zákazníci našeho e-shopu,

 každou Vaši objednávku vyřizujeme s maximální péčí. Každá objednávka/zásilka se důkladně kontroluje před jejím zabalením a tak máte jistotu, že Vám zasíláme přesně to, co jste si objednali a v bezvadném stavu. 

Naše zásilky přepravují pouze renomované zásilkové/kurýrské služby. Ve všech krocích však pracují s Vaší objednávkou lidé, a ti přece jen mohou udělat i chyby. Pokud se něco ve Vaší objednávce "pokazilo" a Vy potřebujete objednávku reklamovat, prosím přečtěte si náš Reklamační řád upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem/prodávajícím a objednatelem/kupujícím (dále jen "RP") 

Uděláme vše pro to, abychom našli takové řešení, které vám bude vyhovovat!

 S cílem dosáhnout Vaší úplné spokojenosti nabízíme pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru ceny a kvality. Pokud se i přes naši snahu vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím podle následujících bodů, aby reklamace mohla být vyřízena co nejdříve:

 V každém případě se snažíme nalézt takové řešení, které vám bude vyhovovat!

CHAMELEON® III B MEDIUM & K9 & FINGER KICK (2)

 

I.Obecná ustanovení

 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") prodávajícího Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča Česká republika, IČO: 36 626 031, DIČ: 2021822990, IČ DPH: SK20 způsobem přistupovat při reklamaci zboží nabytého od prodávajícího.

 Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti Valsesia, sro potřebnou součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Není-li definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

 Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci. V případě, že je kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

 

II. Délka záruky

 Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající místo záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 Je-li to vzhledem k poskytované zárukě potřebné, prodávající v záručním listu srozumitelným způsobem vysvětlí obsah záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým lze uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi vážou.

 

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

 Záruční doba je:

     u nového zboží 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší;

    u zánovního zboží 21 měsíců (zánovním zbožím se rozumí používané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);

    u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použito či opravováno bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

 

 U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedeno datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

 Délka záruční doby je zpravidla vyznačena na záručním listě (případně na daňovém dokladu). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty.

 Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 Když je kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č.j. 250/2007 Zz, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím ke upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené záruční lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

  

III. Záruční podmínky 

 1. Kontrola zboží při převzetí

 Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@dog-trainer-collar.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

 1. Uplatnění reklamace

 Místem pro uplatnění reklamace je Valsesia, sro, Stromová 463/10, 962 33 Budča Slovenská republika.

 Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozu prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (hlavně zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Také doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace. V případě uplatnění reklamace osobně na pobočce je potvrzení na žádost zákazníka předáno ihned v papírové podobě, ve všech ostatních případech je potvrzení zasláno e-mailem. Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží Prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

 Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, také doloží doklad o reklamaci. Na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

 Kupující si je vědom, že pokud nedodá reklamované zboží včetně veškerého doručeného příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena snížená o cenu nedodaného příslušenství.

 1. Kompatibilita

 Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího, výrobcem či dodavatelem neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita podobného zboží obvyklá a nebylo by prodávajícím je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

 Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního softwaru ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či nikoli je funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

 1. Výluky

 Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečete a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží používat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.        

 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

     mechanickým poškozením zboží,

    elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

    pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem apod.,

    pokud se chyba projevuje pouze u softwaru, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob pořízení, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu,

    zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami,

    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

    zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li chyba v důsledku této úpravy,

    při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

    zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,

    použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

    použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu použití zboží.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční podmínky výrobce softwaru. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz IV způsob vyřízení reklamace).

 1. Testování chyby

 Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listu s popisem závady). Pro uvedení chyby doporučujeme písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

 Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek), ale nekorektní instalace softwaru, pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. viry) nedodaná prodávajícím, nebo pokud data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

 Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající nerealizuje placené opravy, jen je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese zodpovědnost za provedení opravy.

 Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době potřebné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po přijetí zboží Kupujícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování podle předchozí věty.

 Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere tento kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu. 

 1. Záloha dat

 Při předání zařízení k opravě doporučujeme kupujícímu zajistit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

 Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vybavena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.  

 1. Znečištěné zboží

 Kupující se vystavuje riziku zamítnutí reklamace v případě, že je zboží nebo jeho součást znečištěna nebo nesplňuje základní hygienické podmínky. 

 1. Zabezpečená zařízení 

Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu vady. Totéž platí, pokud je takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné provést opravu či diagnostiku zařízení. 

 1. Tovární nastavení, úprava zakoupeného zboží nebo služeb kupujícím 

Kupující je tímto informován, aby předané zařízení do reklamace bylo v továrním nastavení. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za upravené či pozměněné díly.

 Původní komponenty je třeba si ponechat pro případnou reklamaci, zejména pak pro odstoupení od kupní smlouvy.

 V případě, že kupující předloží k reklamaci zboží, které není v tovární konfiguraci, tj. které bylo upraveno kupujícím nebo na jeho žádost, kupující bere na vědomí, že servisní zásah může mít za následek znehodnocení takové úpravy bez možnosti bez možnosti náhrady. V případě úprav je třeba, aby si kupující ponechal původní komponenty.

  

IV. Způsob vyřízení reklamace

 

 1. Je-li kupujícím spotřebitel

 

 1. Práva spotřebitele při uplatnění zákonné záruky jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, 

    jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, stejná práva spotřebiteli patří, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, pokud stejná vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem chyb se rozumí, má-li věc současně alespoň tři chyby bránící jejímu řádnému užívání,

    jde-li o jiné vady neodstranitelné a spotřebitel nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, 

Volbu způsobu vyřízení reklamace provede kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že jde o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

 V případě slevy není možné později reklamovat zboží pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

 Když je kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že chyba na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

 Pokud si spotřebitel uplatnil reklamaci během prvních 12 měsíců od koupě, prodávající ji může zamítnout pouze na základě odborného posouzení. Prodávající poskytne spotřebiteli kopii odborného posouzení do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud prodávající zamítne reklamaci po 12 měsících od koupě, je povinen na dokladu o vyřízení uvést, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může si reklamaci uplatnit znovu. Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odborným posouzením nese prodávající, který je povinen je spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace. Znovu uplatněná reklamace nemůže být prodejcem zamítnuta. 

 Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

 Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně od přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, ​​které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejpozději do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

B. Shoda s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavky kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

 1. Je-li kupujícím podnikatel 

Je-li kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů od uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail. 

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto chybu reklamovat.

 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je prodávající oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

 Pokud byla reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění ve výši 0,5 € za den včetně DPH.

 Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. O smýšleném prodeji bude prodávající kupujícího informovat a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatek za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

 

 1. Společná ustanovení

 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vybavení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

 Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prodávající vydá písemný doklad o vyřízení reklamace. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zvláště zda balení obsahuje vše, co má obsahovat. K pozdějším námitkám nebude přihlédnuto. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 Při výdeji zboží po vyřízení reklamace či při proplacení dobropisu je kupující povinen předložit doklad, na jehož základě byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svou totožnost OP nebo platným cestovním pásem. Je-li kupující právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněny pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 V.  Spotřební materiál 

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. baterka, různé druhy osvětlení a podobně) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo počtem použití či jinak obdobně specifikována. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutno dodržet všechny uvedené podmínky.

 Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlédnout k výše uvedeným skutečnostem, protože záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým používáním věci a nelze ji tak zaměnit s životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobenou obvyklým používáním. Pokud zboží používáte (ne vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. 

Životnost je Kupující povinen vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád je platný od 16.10. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle Prodávajícího a jako dokument na www.dog-trainer-collar.com 

 

V Budči 16.10.2022